Terms & Conditions

 1. ALGEMEEN 1.1. Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op iedere bestelbon, offerte,factuur of andere contractuele verhouding tussen Keurdesk BV (hierna “Keurdesk”) en iedere persoon die diensten afneemt of aanvraagt, ook indien dit ten gunste van derden gebeurt (hierna de “Klant”).Ingeval van tegenstrijdigheid tussen onderhavige algemene voorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”) en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, hebben de bepalingen van de schriftelijke overeenkomstvoorrang.1.2. Keurdesk aanvaardt enkel bestellingen op voorwaarde dat deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Deze Algemene Voorwaarden worden geacht door de Klant aanvaard te zijn door het loutere feit van de door hem geplaatste bestelling. Aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden impliceert tevens dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden. Een aanvaarding van de algemene (aankoop)voorwaarden van de Klant door Keurdesk is enkel mogelijk door een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging en niet via een voorgedrukte clausule. Indien Keurdesk de (aankoop)voorwaarden van de Klant zodoende zou hebben aanvaard of met de Klant een specifieke overeenkomst zou sluiten, vullen deze Algemene Voorwaarden de algemene (aankoop)voorwaarden van de Klant of de specifieke overeenkomst aan daar waar deze Algemene Voorwaarden voorzien in bepalingen die preciezer zijn of niet opgenomen zijn in de algemene voorwaarden van de Klant of de specifieke overeenkomst, zelfs indien deze uitdrukkelijk zouden stellen dat deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zouden zijn. Een aanvaarding van een bestelbon van de Klant impliceert in geen enkel geval een aanvaarding van enige algemenevoorwaarden van de Klant.1.3. Keurdesk behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen (i) tot op het moment dat Keurdesk de uit te voeren opdracht (hierna de “Opdracht”) uitdrukkelijk heeft aanvaard of (ii) op ieder ogenblik mitscommunicatie van de wijzigingen één week voorafgaand aan de inwerkingtreding. Indien de Klant niet instemt met de wijziging is deze gerechtigd de overeenkomst op te zeggen binnen een termijn van 14 dagen volgend op dekennisgeving van de wijziging.1.4. Alle bestelbonnen, offertes en contractvoorstellen van Keurdesk zijn vrijblijvend en binden haar als dusdanig niet. Tenzij anders bepaald is enige prijsofferte geldig tot 3 maanden na datum van de offerte. Tussen Keurdesk en de Klant komt pas een overeenkomst tot stand op het ogenblik van een bestelling door de Klant op voorwaarden die voor Keurdesk aanvaardbaar zijn, een orderbevestiging ondertekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Keurdesk, de ondertekening van een schriftelijke overeenkomst of door de levering en facturatie van de prestaties. Het verzoek om een afspraak te annuleren dient per email aan info@keurdesk.be te gebeuren en is slechts geldig mits aanvaarding per email door Keurdesk. Keurdesk zal ingeval van annulatie, zelfs wanneer Keurdesk de annulatie heeft aanvaard en/of de afspraak heeft verzet, de volgende annulatiekosten toepassen met een minimum van 95,95EUR excl. BTW:· annulaties meer dan 72 uur voor aanvang: geen bijkomende kosten.· annulaties 48 tot 72 uur voor aanvang: 50 % van de uitvoeringsprijs.· annulaties 24 tot 48 uur voor aanvang: 75 % van de uitvoeringsprijs.· annulaties minder dan 24 uur voor aanvang: 100% van de uitvoeringsprijs.Een nutteloze verplaatsing door Keurdesk, bijvoorbeeld omdat de voorwaarden vermeld in artikel 2.3 niet zijn nageleefd, kan worden gelijkgesteld met een annulatie minder dan 24 uur op voorhand.1.5. De interne registratie van (i) contractuele documenten en stukken, en (ii) prestaties door Keurdesk zal als bewijs van het voornoemde gelden, behoudens door de Klant geleverd tegenbewijs.

 

 1. UITVOERINGSMODALITEITEN 2.1. Het voorwerp van de Opdracht van Keurdesk betreft alle diensten die het nodig acht voor een correcte uitvoering van de keuringen. Behalve ingeval van uitdrukkelijk andersluidend akkoord zijn de prestaties van Keurdeskbeperkt tot de controles en onderzoeken die tot de exclusieve bevoegdheid behoren van de erkende controleorganismen.2.2. De normale dagprestatie omvat 7,4 werkuren, die plaatsvinden tussen 7 en 18 uur, van maandag tot vrijdag, met uitzondering van wettelijke feestdagen. Prestaties buiten die uren zijn mogelijk mits akkoord van Keurdesk enhiervoor worden bijzondere tarieven aangerekend, zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden.2.3. De Klant verbindt zich ertoe om de beste omstandigheden te creëren die Keurdesk in staat moeten stellen om de Opdracht zonder hinder te kunnen uitvoeren. Daartoe dient de Klant, naargelang de aard van de uit te voeren Opdracht onder meer (zonder exhaustief te zijn):· de controleaanvragen samen met alle documenten van welke aard ook (technisch, administratief, etc.) die noodzakelijk zijn ter voorbereiding en de goede uitvoering van de controle te versturen;· te voorzien in:o de noodzakelijke stroomvoorziening, indien toestellen die van stroom moeten worden voorzien dat vereisen;o de eventuele andere nutsvoorzieningen, met inbegrip van water;o een ruimte waarin de werknemers of aangestelden van Keurdesk die de Opdracht uitvoeren (hierna de “Teamleden”) hun administratieve activiteiten kunnen uitvoeren en controleapparatuur kunnen opbergen;o een installatie die vrij toegankelijk is voor de Teamleden. Deze permanente- of werfinstallaties omvatten: vestiaire, refter, wasplaats, toiletten, enz.;· de systemen, toestellen, enz. die nodig zijn voor de goede uitvoering van de Opdracht ter beschikking te stellen aan de Teamleden. Dit omvat zonder exhaustief te zijn minstens het volgende:· de schema’s en plannen van de installatie, de spanning en de aard van de stromen, de samenstelling van de hoofdkringen, de plaats en de kenmerken van de beveiligingen die de onderbreking van de hoofdkringen en verdeelkringen verzekert, de lijst van de verschillende elektrische borden en schema’s, de externe invloedfactoren, het inplantingsschema van de aarding (voor alle niet huishoudelijke installaties), het bevoegdheidsattest (BA4/BA5), als dit van toepassing zou zijn, het conformiteitsrapport bij indienststelling, eventueel vorige periodieke verslagen en indien vereist de berekeningsnota’s van de installatie;· de Teamleden te informeren van veranderingen aan het materiaal, toestel of installatie die wijzigingen aanbrengen in de veiligheidsaspecten bij het gebruik, en dit tijdig voordat de controle plaatsvindt;· te zorgen voor de toegangsformaliteiten en -vergunningen, het vergezellen van de Teamleden, het overhandigen aan laatstgenoemden van de richtlijnen die nageleefd moeten worden in de onderzochte installatie, met inbegrip van de veiligheidsregels, en het ter beschikking stellen van de diverse veiligheidstoestellen of -uitrustingen die eigen zijn aan die installatie;· aan de Teamleden, via een veiligheidsverantwoordelijke, de specifieke informatie en instructies mee te delen die betrekking hebben op de onderzochte installatie en die van aard zijn om de veiligheid, de hygiëne en de gezondheid van de Teamleden te waarborgen; ervoor te zorgen dat één van de afgevaardigden van de Klant aanwezig is, onder andere voor het eventueel benodigde bedienen van de te controleren toestellen/installaties; en· ingeval van isolatiemetingen en andere metingen/beproevingen op hoog- en laagspanningsinstallaties, te zorgen voor de volledige uitschakeling van de elektrische installaties en bijkomende toestellen gedurende de· hele controle.2.4. De controle van een installatie, materiaal of toestel wordt uitgevoerd op zichtbare en toegankelijke delen op het moment van de controle door Keurdesk. Geen enkele permanente verwijdering zal door onze Teamleden wordenuitgevoerd, onder voorbehoud van wat hierna wordt bepaald inzake asbestinventarisatie.2.5. Inzake asbestinventarisatie geeft de Klant toestemming aan Keurdesk om destructief onderzoek te verrichten (beperkt tot het nemen van stalen). Keurdesk zal stalen nemen van de mogelijk asbestverdachte materialen en zal dit tot een minimum beperken. Keurdesk zal niet verantwoordelijk zijn voor de schade die uit deze staalnames ontstaat.2.6. Keurdesk behoudt zich het recht voor om bepaalde prestaties toe te vertrouwen aan derden die onder de verantwoordelijkheid van Keurdesk werken, rekening houdend met de wet en de regels over erkenning of accreditatie. De bepalingen die van toepassing zijn op de Teamleden zijn mutatis mutandis van toepassing op de werknemers en aangestelden van deze derden.2.7. De Teamleden kunnen vergezeld worden door externe auditoren van de bevoegde overheid (BELAC). Deze auditoren hebben tevens inzagerecht in het dossier.2.8. Tijdens al de keuringen onder accreditatie wordt de norm ISO/IEC 17020, opgelegd aan de keuringsorganismen, toegepast en gerespecteerd. Indien van toepassing wordt EA-2/17 eveneens gerespecteerd (eindcontrole liften). De naleving van de vertrouwelijkheid van de informatie, de onafhankelijkheid, de onpartijdigheid, en de integriteit van ons personeel staat onder permanent toezicht door middel van ons intern kwaliteitssysteem volgens IEC 17020.2.9. De verslagen worden opgesteld op naam en voor rekening van de Klant en toegestuurd in één exemplaar in het Nederlands in Vlaanderen. Vertalingskosten zijn ten laste van de Klant. Het verslag heeft uitsluitend betrekking op de vaststellingen die werden gedaan op het ogenblik van de Opdracht.Wanneer Keurdesk oordeelt dat het in de certificatieovereenkomst geviseerd product voldoet aan de voorschriften zoals gesteld in de regelgeving, wordt het certificaat afgeleverd voor alle geïnspecteerde items. Het certificaat en zijn bijlagen blijven eigendom van Keurdesk, ongeacht de vorm waarin het werd afgeleverd, en mag door de Klant enkel gekopieerd of gereproduceerd worden voor de noodwendigheden van de activiteit, in ongewijzigde vorm en met vermelding “kopie van het origineel”. De bijlagen van het certificaat zijn enkel geldig in combinatie met het certificaat zelf.2.10. Keurdesk en de Klant verbinden zich ertoe om alle vertrouwelijke informatie zoals o.a. financiële, operationele en technische informatie verkregen tijdens de Opdracht strikt confidentieel te behandelen en niet aan derdenkenbaar te maken, behoudens:· met de uitdrukkelijke toelating van de andere partij;· bekendmaking van het verslag in zijn integraliteit aan derden door de Klant;· indien zulks noodzakelijk is voor de verdediging van de belangen van een Partij in of buiten rechte;· indien vereist op grond van wettelijke of reglementaire bepalingen;· op vraag van enige gerechtelijke instantie of (toezichthoudende) overheid (BELAC, FOD, enz).In de 2 laatste gevallen wordt de andere partij hiervan op de hoogte gebracht.2.11. Behoudens ten aanzien van consumenten, zijn de aangegeven termijnen in enige prijsofferte of bijzondere overeenkomst slechts indicatief en binden zij Keurdesk niet.

 

 1. BEPALING EN HERZIENING VAN DE PRIJZEN – FACTURATIE EN BETALING 3.1. Bepaling van de prijzen 3.1.1. Elke Opdracht wordt gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld in de offerte, bestelbon of enige bijzondere overeenkomst of, indien niet specifiek opgenomen of bij het ontbreken van een offerte,bestelbon of bijzondere overeenkomst, volgens de geldende tarieven. Indien de Opdracht niet volledig kan worden uitgevoerd om redenen die niet toerekenbaar zijn aan Keurdesk, zal Keurdesk minstens het recht hebben om degeleverde prestaties en, indien Keurdesk dit in de gegeven omstandigheden redelijk acht, tevens de gederfde inkomsten aan te rekenen, zodat de aanrekening gelijk is aan de normale uitvoeringsprijs.De prijzen worden opgesteld op basis van een normale werkdag van 7,4 uur, te presteren tussen 7u en 18u, van maandag tot vrijdag, met uitzondering van de feestdagen, zonder dat de werkdag (reistijd en wachttijdinbegrepen) meer dan negen uur mag bedragen.3.1.2. Geven aanleiding tot een toeslag op de meegedeelde prijzen, de prestaties die worden uitgevoerd:· wachttijd per begonnen 30 min: 45 EUR excl. BTW· op zaterdag tussen 7 en 18u: 50% toeslag· tussen 5 en 7u of tussen 18 en 21u : 50% toeslag· tussen 21 en 5u: 100% toeslag· op zon- en feestdagen tussen 7 en 18u: 100% toeslag· administratieve kost handling factuur: 3 EUR 3.1.3. Kosten voor vertraging of wachttijden (met inbegrip van het moeten wachten of herplannen indien artikel 2.3 niet is vervuld), bijkomende kosten en prestaties, zoals bijkomende onderzoeken die naast de overeengekomen Opdracht nodig zijn op grond van de vaststellingen die werden gedaan tijdens de uitvoering van de Opdracht, kunnen door Keurdesk bijkomend aangerekend worden. De prijs van die vertraging, wachttijden en bijkomende prestaties zal door Keurdesk bepaald worden in overeenstemming met de principes opgenomen in de artikelen 3.1.1 en 3.1.2.3.1.4. De prijzen worden steeds vermeld exclusief enige taksen (met inbegrip van, doch niet uitsluitend de BTW), behalve voor de consumenten waar het gespecifieerd is. Behoudens indien uitdrukkelijk anders overeengekomen, omvatten voormelde prijzen niet de reis- en verblijfkosten en de kosten voor levensonderhoud van de Teamleden.3.2. Prijsherziening3.2.1. De prijzen in een prijsofferte of bijzondere overeenkomst blijven geldig voor de duur van de specifieke Opdracht zoals bepaald in de prijsofferte of bijzondere overeenkomst, doch maximum tot 31 december van het jaar waarin de overeenkomst werd gesloten. Niettegenstaande het voorgaande, behoudt Keurdesk zich ten aanzien van niet-consumenten uitdrukkelijk het recht voor om enige bijkomende heffingen of belastingen die de te leveren prestaties zouden bezwaren, ingesteld of opgelegd tussen de dag van het sluiten van de overeenkomst en de dag van de levering van de betreffende prestaties, ten laste van de Klant te leggen.3.2.2. Tenzij anders overeengekomen, kunnen alle prijzen door Keurdesk op ieder moment (en ten minste jaarlijks op 1 januari) worden gewijzigd indien de kosten van Keurdesk zouden wijzigen ingevolge nieuwe of gewijzigde omstandigheden zoals nieuwe belastingen en/of heffingen of wijzigingen in de kosten van Keurdesk als gevolg van onder meer (zonder beperking) een wijziging van wetgeving, een wijziging van de energieprijzen, een wijziging van de loon- en/of brandstofkosten en/of een wijziging van wisselkoersen, op basis van de indexatie van de sector (Agoria Index). Nieuwe prijzen zullen 2 / 4 tenminste 7 kalenderdagen voor de inwerkingtreding schriftelijk aan de Klant ter kennis worden gebracht. Na het verstrijken van deze termijn, heeft Keurdesk het recht de nieuwe prijzen toe te passen, met dien verstande dat de nieuwe prijzen die ingevolge de jaarlijkse herziening wijzigen van toepassing zijn vanaf de maand januari.3.3. Facturatie3.3.1. Voor elke Opdracht wordt een elektronische factuur opgesteld. De kosten en uitgaven met betrekking tot de Opdracht, evenals de bijkomende prestaties en kosten (met inbegrip van de kosten vermeld in artikel 3.1.3.), worden afzonderlijk aangerekend. Bij gebrek aan een afwijkende regeling in enige offerte of bijzondere overeenkomst, wordt de Opdracht aangerekend op grond van de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik van de uitvoering van de Opdracht.3.3.2. Voor iedere (administratieve) wijziging (t.o.v. de gegevens beschikbaar op de bestelbon of overeenkomst) van een factuur of (administratieve) uitgifte van kredietnota op vraag van de Klant zal een administratieve kostvan minimum 15 EUR verschuldigd zijn.3.3.3. Indien de prestaties van Keurdesk in regie worden uitgevoerd, wordt in ieder geval een minimumbedrag aangerekend gelijk aan één uur aan het uurtarief en dit per Opdracht, per Teamlid en per dag.3.4. Betalingsvoorwaarden3.4.1. Behoudens anders overeengekomen in enige offerte, bestelbon, orderbevestiging, schriftelijke overeenkomst of op de factuur, zijn de facturen contant betaalbaar. De attesten of verslagen die deel uitmaken van de Opdracht worden pas overgemaakt aan de Klant na ontvangst van volledige betaling. Enig protest van een factuur, om welke reden ook, dient binnen de 7 dagen na verzending van de factuur schriftelijk en beargumenteerd door Keurdesk te worden ontvangen. Een protest dat geen redenen van protest opgeeft, zal als onbestaande worden beschouwd.3.4.2. Alle betalingen moeten plaatsvinden in Euro. Eventueel wisselkoersrisico en (gerelateerde) bankkosten zijn ten laste van de klant.3.4.3. Schuldvergelijking door de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Betalingen worden eerst aangerekend op de verschuldigde kosten, daarna op de intresten en vervolgens op de hoofdsom van de oudste nog openstaande factuur. De Klant kan geen enkele reden inroepen om de betaling van de facturen te weigeren of uit te stellen, zoals een vertraging van de facturatie, een herziening van de prijs of een geschil.3.4.4. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling (i) een verwijlintrest van 1% per begonnen maand verschuldigd berekend vanaf de vervaldatum van de niet-betaalde bedragen, en dit voor elke reeds begonnen maand, en (ii) een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 55 EUR, onverminderd het recht van Keurdesk om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Alle gerechtelijke (voor zover wettelijk toegelaten) en buitengerechtelijke invorderingskosten zijn ten laste van de Klant, met inbegrip van de kosten van een extern incassobedrijf, en worden niet gedekt door de forfaitaire schadevergoeding. Bij niet-betaling op de vervaldag is Keurdesk tevens gerechtigd om enige verslagen of attesten met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaandelijke schriftelijke ingebrekestelling in te trekken en/of de overige Opdrachten op te schorten tot gehele betaling van defactuur en worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar.3.4.5. De betaling voor een Opdracht dient uitsluitend aan Keurdesk te gebeuren, ook indien deze laatste een beroep heeft gedaan op derden voor de uitvoering van de Opdracht.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID 4.1. Behoudens indien uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, zijn alle verbintenissen van Metrirek middelenverbintenissen en worden prestaties volgens de regels van de kunst uitgevoerd.4.2. Elke klacht met betrekking tot prestaties uitgevoerd door Keurdesk dient schriftelijk aan Keurdesk te worden overgemaakt binnen de 7 dagen nadat de schade door de Klant werd ontdekt of redelijkerwijs door de Klant had moeten worden ontdekt en in ieder geval binnen een maximale termijn van 1 maand na het leveren van de prestaties, op straffe van verval voor de Klant om enige eis te kunnen instellen. Als blijkt dat Keurdesk, na daarvan schriftelijk op de hoogte te zijn gesteld, op enige wijze fouten heeft begaan in de uitvoering van de Opdracht waarvoor zij aansprakelijk is, zal Keurdesk als enige remedie, binnen een redelijke termijn na daar schriftelijk van op de hoogte te zijn gebracht, op eigen kosten deze prestaties opnieuw uitvoeren. Het geleverde document dient steeds te worden nagekeken door de opdrachtgever, en eventuele fouten, afwijkingen of onvolledigheden dienen gemeld te worden uiterlijk 7 dagen na het uitvoeren van de opdracht.4.3. Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, is Keurdesk (met inbegrip van al haar aangestelden of werknemers) slechts aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt haar zware fout. Voor overige fouten is Keurdesk niet aansprakelijk. De maximale gecumuleerde aansprakelijkheid van Keurdesk per bestelling is beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de bestelling van de Klant die aanleiding heeft gegeven tot de schade (en in ieder geval tot maximum 50.000 EUR voor lichamelijke schade en 5.000 EUR voor elke andere schade). Keurdesk is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Keurdesk is nooit aansprakelijk voor indirecte schade en kosten, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste kansen, commerciële- of reputatieschade, productieverlies of schade aan derden.4.4. In geval van prestaties die worden uitgevoerd in het kader van bepaalde toepasselijke wetgeving zal Keurdesk niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor zover deze prestaties overeenkomstig de voorschriften van deze toepasselijke wetgeving werden uitgevoerd. De Klant zal Keurdesk in het kader van haar activiteiten op eerste verzoek en zonder beperking vrijwaren voor alle mogelijke schade en aanspraken van derden (met inbegrip van eventuele eindklanten) ten gevolge van de prestaties uitgevoerd door Keurdesk. De Klant dient zijn verzekeraars en eventuele eindklanten die door de diensten van Keurdesk betroffen zijn op de hoogte te brengen van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden en ervoor te zorgen dat ze hen tegenstelbaar zijn. De Klant draagt in dat laatste geval de volledige verantwoordelijk- en aansprakelijkheid indien deze Algemene Voorwaarden niet tegenstelbaarzouden zijn.4.5. Keurdesk kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou zijn aangericht door haar Teamleden:· indien deze niet waren vergezeld door de Klant of één van de afgevaardigden of werknemers van de Klant;· die ertoe gebracht worden om zelf toestellen te bedienen of te manipuleren dewelke door de Klant of één van de afgevaardigden of werknemers van de Klant hadden moeten worden bediend of gemanipuleerd;· indien deze niet schriftelijk en tijdig voorafgaand aan de inspectie op de hoogte werden gebracht van bepaalde bijzondere kenmerken van de te controleren toestellen of installaties, of indien ze onduidelijke, foute,· onvolledige of dubbelzinnige informatie kregen;· ingeval van schade bij isolatiemetingen en andere metingen/beproevingen op hoog- en laagspanningsinstallaties wanneer tijdens de controle de elektrische installaties en bijkomende toestellen niet volledig waren uitgeschakeld;· bij het nemen van asbeststalen;· ingeval van keuringen die laattijdig of niet uitgevoerd worden omwille van het feit dat de Klant niet tijdig met Keurdesk contact had opgenomen voor een afspraak. De verslagen beschrijven vaststellingen op een welbepaald tijdstip en houden geen garantie in voor de toekomst. Schade ingevolge van enige wijziging of manipulatie van het gecontroleerde toestel/installatie door wat of wie dan ook na het plaatsvinden van een controle kan in geen geval aan Keurdesk worden toegerekend.4.6. Behoudens ten aanzien van consumenten, kan een vertraging van minder dan 1 maand in de uitvoering van de Opdracht, om welke reden ook, in geen geval aanleiding geven tot ontbinding van de Opdracht of tot enige vorm van schadevergoeding. Ingeval van een vertraging van meer dan 1 maand heeft de Klant na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling recht op een korting op de prijs van de Opdracht gelijk aan 1% per volledige maand vertraging volgend op voornoemde ingebrekestelling. Consumenten hebben, in geval van een laattijdige uitvoering van de Opdracht en na een verzoek daartoe gericht aan Keurdesk, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, recht op een korting op de prijs van deOpdracht gelijk aan 1% per maand vertraging in de uitvoering van de Opdracht, en dit voor elke reeds begonnen maand. Bovendien hebben consumenten, in geval van laattijdige uitvoering van de Opdracht door Keurdesk na een termijn van 10 dagen na daartoe door de Klant in gebreke gesteld te zijn, recht op een forfaitair bepaalde korting gelijk aan 15% van de prijs van de Opdracht, onverminderd het recht van de Klant om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.4.7. In geval de aansprakelijkheid van Keurdesk weerhouden zou worden, sluit dit de aansprakelijkheid niet uit van anderen (aannemer, bouwheer, architect, technische raadgever, enz.). Ingeval van gezamenlijke aansprakelijkheid zal Keurdesk uitsluitend kunnen worden aangesproken voor haar deel in de aansprakelijkheid.

 

 1. DUUR De overeenkomst tussen Keurdesk en de Klant wordt afgesloten voor de duur die bepaald wordt in de bijzondere overeenkomst. Bij ontstentenis van enige duurtijd wordt de overeenkomst aangegaan voor een duurtijd van 5 jaar vanaf de datum van de orderbevestiging of indien geen orderbevestiging werd overgemaakt ten laatste vanaf de eerste dag van uitvoering van de Opdracht. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur, tenzij de overeenkomst werd opgezegd per aangetekend schrijven mits het respecteren van een opzegtermijn van 6 maanden voorafgaand aan de vervaldag. Voor consumenten bedraagt de opzegtermijn 1 maand. Voor (éénmalige) welbepaalde niet-periodieke opdrachten wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de Opdracht.

 

 1. OVERMACHT-IMPREVISIE 6.1. Het uitvoeren van de Opdracht vereist precisie waardoor annulering of vertraging kan voorkomen omwille van ongunstige weers- en/of uitzonderlijke omstandigheden en/of overmacht. De Klant heeft in geen geval recht op verhaal hieromtrent.6.2. Ingeval van omstandigheden die redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en die de verdere uitvoering van de verbintenissen door Keurdesk wezenlijk bemoeilijken, zal Keurdesk het recht hebben om haar verbintenissen voor de duur van die omstandigheden en een redelijke periode erna te schorsen zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. Als dergelijke omstandigheden gelden onder andere natuurrampen, gewapende conflicten, opstand, sociale onrust, betogingen of blokkades, misdrijven, ziekte of epidemie, stroom- en telecommunicatieonderbreking, economische factoren (zoals leveringsvertraging, wijziging van transporttarieven, tekort aan opgeleide arbeidskrachten, grondstoffen of brandstof), ongevallen (zoals brand, explosie, machinebreuk) of overheidsingrijpen (zoals fiscale maatregelen, onteigening, embargo’s) alsook alle andere omstandigheden die vergelijkbaar zijn met de voorgaande of een vergelijkbaar effect veroorzaken. Ingeval een dergelijke overmachtssituatie naar redelijke mening van Keurdesk te lang aanhoudt of lijkt te zullen aanhouden, zal Keurdesk het recht hebben om enige overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling en zonder enig recht op schadevergoeding lastens Keurdesk, onder voorbehoud van de andere rechten die Keurdesk uit deze Algemene Voorwaarden kan putten.6.3. Ingeval van omstandigheden die het economisch evenwicht van een overeenkomst verstoort, ofwel omdat de kost van de uitvoering voor Keurdesk is verhoogd, ofwel omdat de waarde van de uitvoering die Keurdesk voor de uitvoering verkrijgt is gedaald, zal Keurdesk het recht hebben om de uitvoering van haar verbintenissen te schorsen en te eisen dat de Klant onderhandelingen aanvat met het oog op het bereiken van een akkoord over alternatieve contractuele voorwaarden die de partijen in wezenlijk hetzelfde contractuele evenwicht plaatsen als datgene dat op het ogenblik van afsluiten van de overeenkomst bestond, met dien verstande dat voor het bereiken van een evenwicht minstens vereist zal zijn dat Keurdesk een redelijke winstmarge kan realiseren bij de uitvoering van de overeenkomst. Indien de partijen geen alternatieve contractuele voorwaarden kunnen overeenkomen binnen een termijn die Keurdesk redelijk acht, zal Keurdesk het recht hebben om enige overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling en zonder enig recht op schadevergoeding lastens Keurdesk, onder voorbehoud van de andere rechten die Keurdesk uit deze Algemene Voorwaarden kan putten.

 

 1. NIET-AFWERVINGSBEDING De Klant zal gedurende de duurtijd van de overeenkomst alsmede 1 jaar na de beëindiging daarvan, behoudens middels voorafgaande schriftelijke toestemming van Keurdesk, geen enkele van de Teamleden in dienst nemen, dan wel anderszins, direct of indirect, op het Belgisch grondgebied voor de Klant laten werken of diensten laten uitvoeren. Enige inbreuk op dit artikel door de Klant zal van rechtswege aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding aan Keurdesk gelijk aan eenmaal het bruto jaarsalaris van het afgeworven of overgenomen Teamlid. 3 / 4

 

 1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN Onverminderd enige andersluidende schriftelijke bijzondere overeenkomst, blijven alle logo’s en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Keurdesk geleverde prestaties eigendom van Keurdesk of de bestaande rechthebbenden en worden deze in geen geval aan de Klant overgedragen, noch wordt daarop enig(e) reproductierecht, gebruiksrecht of licentie aan de Klant toegekend. De door Keurdesk voor de Klant opgestelde verslagen mogen evenwel in hun geheel worden gefotokopieerd of gescand met het oog op het opslagen ervan of het overmaken van het verslag aan derden.

 

 1. OPSCHORTING – ONTBINDING9.1. Indien (i) er bij Keurdesk op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid of solvabiliteit van de Klant, (ii) de Klant facturen van Keurdesk protesteert, of (iii) Keurdesk andere redenen heeft om te vermoeden dat de Klant zijn verbintenissen niet geheel zal nakomen, behoudt Keurdesk zich uitdrukkelijk het recht voor om voor nog uit te voeren prestaties een voorafgaande betaling of afdoende zekerheid te vragen, zelfs indien de prestaties reeds geheel of gedeeltelijk werden geleverd. Indien de Klant weigert om op het verzoek van Keurdesk in te gaan, behoudt Keurdesk zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige vergoeding voor de Klant te ontbinden.9.2. Keurdesk heeft het recht om de overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding lastens Keurdesk,geheel of gedeeltelijk te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de Klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste 7 kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement of enige gerechtelijke reorganisatie door de Klant; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant; (iv) indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Klant, of (v) enige omstandigheid of wanprestatie waarvoor een ontbinding naar Belgisch recht wordt aanvaard. In geval van ontbinding van de Klant behoudt Keurdesk zich tevens het recht voor om een vergoeding te vorderen voor alle geleden kosten en schade en worden alle vorderingen van Keurdesk op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

 

 1. DIVERSE BEPALINGEN 10.1. Indien een (gedeelte van een) bepaling van de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden nietig of onafdwingbaar zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden. In dergelijk geval zullen de partijen onderhandelen om deze nietige of onafdwingbare bepaling te vervangen door een rechtsgeldige en afdwingbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.10.2. Enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden die uit haar aard bedoeld is om de beëindiging van de overeenkomst te overleven, zal de beëindiging van de overeenkomst overleven, met inbegrip van, doch zonderbeperking de verplichtingen opgenomen in de artikelen 2.10, 6 en 7. Beëindiging of ontbinding van de overeenkomst zal de rechten van enige partij verworven voorafgaand aan dergelijke beëindiging of ontbinding onverlet laten.10.3. Indien Keurdesk nalaat om enig recht uit te oefenen zal dit geenszins als verzaking aan dat recht kunnen worden geïnterpreteerd, noch voor dat welbepaalde geval, noch voor toekomstige gelijkaardige gevallen.10.4. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn thematisch gegroepeerd om het lezersgemak te bevorderen. De bewoording van een titel of het feit dat een bepaling verzameld is met andere bepalingen zal er echterniet toe leiden dat deze bepaling wordt geïnterpreteerd ten nadele van Keurdesk.

 

 1. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS Keurdesk verwerkt de persoonsgegevens van de Klant of zijn aangestelden in overeenstemming met Belgische en Europese wetgeving m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens.

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT – RECHTSMACHT 12.1. Alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.