Is er een verschil in de asbestregelgeving tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel?

Ja, er is een verschil in asbestregelgeving tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Wat wel overal van kracht is, is de federale wetgeving met betrekking tot de asbestwet.

Asbestregelgeving op federaal niveau #

Sinds 1995 zijn werkgevers in heel België verplicht om een asbestinventaris op te stellen. Dit document moet alle asbesthoudende materialen beschrijven in alle delen van het gebouw, evenals in de arbeids- en beschermingsmiddelen op de werkvloer. 

Er zijn echter uitzonderingen. Zo is een asbestinventaris niet nodig voor gedeelten van gebouwen, machines en installaties die moeilijk bereikbaar zijn en die in normale omstandigheden geen risico op blootstelling aan asbest vormen. Intact materiaal dat niet wordt beroerd, mag ook niet worden beschadigd tijdens de monsterneming om de inventaris op te stellen.

Een asbest inventarisatie is ook verplicht bij:

 • bouw- of renovatiewerkzaamheden waarbij een aannemer in contact kan komen met asbest.
 • sloopwerkzaamheden die aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbest.
 • alle andere werkzaamheden die tot blootstelling aan asbest kunnen leiden.

De werkgever, die tevens opdrachtgever is voor deze werkzaamheden, moet de inventaris dan aanvullen met gegevens over de aanwezigheid van asbest en asbesthoudend materiaal in de gedeelten van gebouwen, machines en installaties die moeilijk bereikbaar zijn. In dit geval mag intact materiaal dat in normale omstandigheden niet wordt beroerd, wel worden beschadigd tijdens de monsterneming.

Asbestregelgeving in Vlaanderen #

In Vlaanderen, is net zoals in heel België, de federale asbest wet- en regelgeving van kracht. Er zijn wel een aantal opmerkelijke regels die bijkomend zijn in Vlaanderen, namelijk:

 • Elk sloopopvolgingsplan in Vlaanderen moet een destructieve asbestinventaris bevatten
 • Elke woning voor verhuur of verkoop moet een asbestinventaris laten opmaken en een asbestattest hebben indien de woning voor 2001 gebouwd is.
 • Vanaf 2032 is iedere gebouweigenaar verplicht om een officieel asbestattest te hebben.
 • Tegen 2034 moeten alle risicovolle asbesttoepassingen verwijderd zijn uit gebouwen en woningen. 
 • Tegen 2040 moeten alle andere asbesttoepassingen ook verwijderd worden.

Het asbestattest is verplicht sinds 23 november 2022 en is onderdeel van het actieplan asbestafbouw in Vlaanderen. Dit initiatief van de Vlaamse regering bevat verschillende maatregelen op vlak van inventarisatie, verwijdering en beheer.

Asbestregelgeving in Brussel #

Ook in Brussel geldt de federale wet en regelgeving omtrent asbest.

Als de risico’s bij verwerking of afbraak van asbest aanzienlijk zijn, dan geldt er een verplichting om een milieuvergunning voor asbestverwijdering aan te vragen. Elke verklaring of aanvraag met betrekking tot een werf voor de verwijdering en inkapseling van asbest moet ook een asbestinventaris bevatten.

Een asbestinventaris is ook verplicht bij

 • afbraak van gebouwen met een oppervlakte groter dan 500m2
 • afbraak van een kunstwerk van meer dan 500m2
 • renovaties van gebouwen en kunstwerken met een oppervlakte groter dan 500m2

Een asbestinventaris is niet verplicht voor gebouwen waarvan de bouwvergunning is geleverd na 30 september 1998.

Asbestregelgeving in Wallonië #

Buiten de federale regel- en wetgeving is er in Wallonië geen andere verplichting met betrekking tot asbest.